Årsmøtet avholdes tirsdag 29. mars kl 19.00 i Glassverkethallen. Registrering fra kl 18.30

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars til post@glassverketif.no

Saken er nå oppdatert med fullstendig saksliste og alle saksdokumenter. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Glassverket IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Glassverket IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Glassverkets IFs lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Louise Pedersen kontaktes på louise.pedersen@glassverketif.no

Vedtektenes §16 beskriver årsmøtes oppgaver slik: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer og ett varamedlem.
  b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 15.Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret