Klubbens mandat og tilnærming;

Generalforsamlingen i GIF ga styret et oppdrag på årsmøtet i 2020.

Dette oppdraget er spesifisert i følgende 3 fokusområder:

1) Begrense tap av areal, 2) Minimere begrensninger for idretten i anleggsperioden og 3) Opparbeide fullverdige erstatningsarealer.

Styret har ikke hatt mandat til å mene noe om plassering av skolen og vi har helt bevisst pekt på at det er en politisk beslutning å ta. Klubbens medlemmer er delt i synet på om skolen er ønskelig – på samme måte som man finner både forkjempere for- og motstandere av prosjektet i bydelen forøvrig.

Å flytte en slik diskusjon inn i klubben ville ikke hjulpet saken, men sannsynligvis bidratt til splittelse og konflikter internt. Derfor har styrets arbeid konsentrert seg om å sikre idrettens rammebetingelser innenfor de politiske vedtakene som er tatt.

Generalforsamlingens vedtak må sees i sammenheng med at klubben skulle delta i den definerte medvirkningsprosessen (i regi av kommunen) og at det i sak 0104/19 i Bystyret [dato] slår fast at «I samarbeid med lokalidretten utarbeides det en helhetlig plan for idrettsfunksjonene samlet på Åskollen».

Dette er senere gjentatt i bl.a. sak 0017/20 fra [dato] det det i sammendraget står «… Det ble videre vedtatt at det skal legges opp til god innbyggermedvirkning, og at det skal utarbeides en helhetlig plan for idrettsfunksjonene. Det er forutsatt at medvirkningsprosessen skal involvere Drammen idrettsråd, Glassverket Idrettsforening og lokalt kulturliv».

Å lage en helhetlig plan for idrettsfunksjonene i samarbeid med lokalidretten, der også vår klubb er navngitt i vedtakene, er altså den arenaen der vi skulle komme til ordet.

Medvirkningsprosessen; Styret har deltatt på samtlige treffpunkter vi har vært invitert til i den omtalte medvirkningsprosessen. I disse møtene har fokus vært å gi innspill. På like linje som alle andre engasjerte aktører (både foreninger og privatpersoner) har vi gitt innspill. De første ble fra oss sendt i juni 2019 ifm valg av plassering da vi på eget initiativ informerte om konsekvenser av plassering på hhv Lolland eller sentralt på Åskollen. Dette notatet ligger ved den politiske saken som ble behandlet i juni 2019, så våre synspunkter har vært kjent for rådmannen og politikere lenge.

I samtlige treffpunkter med kommunen – og i separat dialog med saksbehandlere – har vi minnet på og etterspurt når vi skal diskutere løsninger og jobbe med den omtalte «helhetlige planen for idrettsfunksjonene på Åskollen». Svaret vi har fått, er at «det kommer senere i prosessen».

Styret i klubben er på ingen måte eksperter på byggesaksprosess. Vi har – ut fra de vedtak som er gjort og dialogen underveis, hatt tillit til at vi blir invitert inn på det tidspunktet som er riktig for å diskutere den omtalte «helhetlige planen» for idretten på Åskollen. Det er kommunen som eier prosessen og som, etter vår mening, må ta ansvar for å gjennomføre tiltak for å oppfylle de politiske vedtakene som er gjort.

I etterpåklokskapens grelle lys ser vi at vi burde engasjert en konsulent innen byggesak for å støtte oss på dette fra dag 1.

Vi ser nå at kommunestyret 15.12.20 gjorde et vedtak der to begrensede punkter fra medvirkningsprosessen fikk plass i videre arbeid. Resten av den 60 sider lange rapporten med innspill fra alle aktører som har deltatt i prosessen, skal hensyntas «så langt det lar seg gjøre». Altså helt uforpliktende ift videre prosess. Møtet 15.12.20 satte punktum for medvirkning som kunne påvirket «valg av konsept» (noe vi også i ettertid har forstått at i praksis er valg av plassering og rammer for videre arbeid). Fortsatt er ikke den helhetlige planen for idrett nevnt med et ord – men rammene for videre arbeid ble da satt og da med et vesentlig mindre område enn først forutsatt.  

Fra bydelsutvikling til skolebygg; I planinitiativet for Åskollen ungdomsskole som ligger tilgjengelig på prosjektets hjemmeside (se askollen_ugs_planinitiativ.pdf (drammen.kommune.no) fremkommer det hvilket område planen omfatter, og på dette tidspunktet omfatter det f.eks. både GIF-hallen, ravinedalen og bort til Nordby gård. Senere vedtak har tatt inn arealene fra Nordby gård ifm at kommunen kjøpte eiendommen. Dette har vært vårt utgangspunkt for å diskutere den helhetlige planen for idrettsanlegg på Åskollen. I møtet 7.9.21 fikk vi presentert et langt mindre område enn dette. Reguleringsplanen dekker nå kun grøntarealene (alle de 4 fotballbanene) der skolen skal bygges, samt areal til parkeringsplass for skolen.

Hvordan det da er mulig å diskutere en helhetlig plan for idrettsarealene på Åskollen, når vesentlige arealer holdes utenfor det vi skal diskutere, er for oss uklart. Dette er en av grunnene til at vi reagerer da vi mener at vi nå kobles på alt for sent i prosessen til å kunne finne de beste løsningene for bydelen vår.  

Vi ser nå, at for å klare å følge en slik prosess, så måtte styret hatt kompetanse om både byggesaksprosess, byggesaks-terminologi, dokumenter og (politisk) saksbehandling på et mye mer detaljert nivå. At det skal være nødvendig for å følge en såkalt medvirkningsprosess som kommunen har regien på, er svært betenkelig, og slike prosesser bør revideres før andre tilsvarende prosjekter starter opp.

Klubbens forslag til helhetlig plan; Det forslaget vi gjerne skulle diskutert med de (i administrasjonen) som åpenbart bestemmer hvordan dette skal se ut, er som følger:

 • Skole plassert på Nordby gård.
  Dette er den åpenbart beste plasseringen av skole, sett i forhold til naboer på øst- og vest siden av banene og som beslaglegger minst idrettsareal totalt sett. Dette ville sørge for at bydelen kan videreføre organisert og uorganisert aktivitet på 3 spill-flater, helt i tråd med klubbens innspill i prosessen.

 • Dobbel hall plassert på gressbanen nærmest Nordby gård.
  En slik hall vil bruke omtrent halvparten av det arealet som gressbanen utgjør. Den andre halvparten ville være et areal som binder skole og hall sammen. Totalt sett ville da idretten fortsatt ha tilgjengelig dagens kunstgressbane og banene opp mot Nordbyveien. DEKF fikk Multiconsult til å estimere kostnadene for oppgradering av GIF-hallen (2019) og deres anbefaling er total renovering av hallen. Estimert kostnad ca 23 MNOK + mva. DEKF har i dette prosjektet estimert 80 MNOK for å bygge en enkel flerbrukshall. Hvis man legger til renoveringskostnaden for GIF-hallen, en kostnad som uansett kommer, minus noe for å rive den gamle hallen, har man en ramme på ca 100 MNOK. Det finnes flere eksempler på at idrettslag har klart å bygge doble haller for tilsvarende budsjetter (f.eks. Vikinghallen, 8100 m2 BTA, kostnad 105 MNOK eller Utleirahallen, 4500 m2 BTA (dobbel håndballhall med 500 tilskuerplasser), kostnad 80 MNOK).

 

 • Dagens GIF-hall rives og det etableres ny stor barnehage der hallen står i dag.
  Det er beskrevet forslag om å bygge om Nordby gård til ny stor barnehage i bydelen. Vi mener at hvis man først skal bygge en ny stor barnehage på dette området, så er det mer naturlig å trekke det nærmere den delen av Åskollen skole de yngste barna går på. Da vil man oppnå en sone for de yngste barna nært hverandre og overgangen fra barnehage til skole, blir kanskje mindre. Og Nordby gård kunne vært brukt til ungdomsskole.

Effekten av en slik løsning vil være at bydelen får beholde det meste av grøntområdet som finnes sentralt på Åskollen i dag samtidig som det blir etablert ny ungdomsskole. Videre vil stordriftsfordelene med en dobbel hall kunne tas ut. Dette gjelder både faktiske driftskostnader, dugnadsinnsats som må til for å bruke hallflatene til kamper/ arrangementer og bydelen ville fått en arena for både idrett og andre kulturopplevelser som to enkle haller ikke kan tilby på samme måte.

Man får en sone rundt området der dagens GIF-hall er plassert, til de yngste barna. Man får en sone til de eldre trinnene fra barneskolen rundt nybygget på Åskollen skole. Man får en sone til ungdomsskolen adskilt fra de yngre barna og nærmere de eldre på helseknutepunktet. Det hele bindes sammen av idretts- og friareal. Totalt sett vil det være en akse fra dagens GIF-hall til helseknutepunktet slik det er omtalt i en av de første politiske sakene om valg av tomt til Åskollen skole.

Styret erkjenner at dette konseptet er uaktuelt, all den tid kommunestyret 15.12.20 valgte konsept uten å ha diskutert helhetlig plan for idrettsanlegget på Åskollen.

Vi beklager dette, men forholder oss til at styrets oppgave nå er å finne de beste løsningene innenfor det konseptet som er valgt.

Erstatningsareal; Når politikerne ser ut til å ha glemt sitt eget løfte om at idretten skal få bedre rammer etter at ny skole er bygget enn i dag, så er det nest beste å sikre rettmessig erstatningsareal for det areal som omdisponeres til skole. Bestemmelser rundt dette finnes i «Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging - Lovdata).

Dette er en nasjonal forskrift og et tillegg til Plan og bygningsloven. I punkt 5 d står det bl.a. at «Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning». Det er således ikke bare et kravstort idrettslag som har for ambisiøse ønsker, men det finnes et regelverk som har til hensikt å støtte barn og unges behov for areal til fysisk aktivitet og lek.

I våre innspill som har fulgt saken siden juni 2019 har vi spilt inn følgende ift erstatningsareal:

 • En ny kunstgressbane som erstatning for det arealet som blir tatt da en kunstgressbane har vesentlig lengre brukstid ila et år enn en bane med naturgress. Dette ville resultert i 2 kunstgressbaner på Åskollen mot dagens ene. Analysen NFF Buskerud gjorde i 2017 viser at behovet for kunstgressbaner ift aktivitet på Åskollen kan forsvare en slik bane til og klubben står på listen over anlegg som uansett ønskes oppgradert.

 • En flate som kan islegges om vinteren. Dette vil bety at vi kan bruke en av flatene gjennom hele året og også tilby nye/ andre idretter i klubben, men også legge til rette for uorganisert aktivitet med skøyter på bena. Vår høyst frivillige isleggingen av basket-banen vinteren 2021, viser med all tydelighet at dette ville være et populært innslag i bydelen og et reelt erstatningsareal som øker aktivitetstilbudet for innbyggerne.

Det er ikke mulig å tilby reelt erstatningsareal i kvadratmeter sentralt på Åskollen uten å ta av dyrket mark (noe som er politisk uaktuelt). På bakgrunn av det har vi vært åpne for å diskutere utvidet bruk av de kvadratmeterne som ikke blir omdisponert. Totalt sett har vi stilt krav om 3 flater (2 hele og en evt oppdelt) fordi dette er behovet klubben har for å ivareta dagens treningstilbud (før tilvekst som følge av byggeprosjekter er hensyntatt). Vi har også spilt inn ønske om dobbel hall fordi det gir helt andre muligheter enn 2 enkle (og er billigere i drift).

Reguleringsplanen som ble presentert 7.9.21 tar høyde for disse elementene. Så hvorfor «klager» da klubben nå?

Et skolebygg – og bare et skolebygg; I det omtalte møtet 7.9.21 ble det i tillegg til reguleringsplanen gjennomgått hva byggeprosjektet vil omfatte. Byggeprosjektet er altså det arbeidet som skal realisere skolen og tilhørende områder. Dette prosjektet ble beskrevet med en liste over hva som var medtatt- og hva som ikke var medtatt ift idrettsareal. I praksis ble det beskrevet et prosjekt som ville flytte dagens kunstgressbane opp mot Nordbyveien og etablere en mindre (ca halv) bane i tilknytning til skolen. Videre ble det sagt at man i anleggsperioden så for seg å ha en bane åpen – dvs at de tre andre blir utilgjengelig. Det ble eksplisitt sagt at det ikke var rom for kunstgressbane nr 2, ikke islegging av noen flate og heller ikke lagt opp til å reetablere bane med naturgress.

Konsekvensene for fotballtilbudet i GIF, ville være at vi går fra å disponere 4 fulle flater, til en og en halv. Kunstgressbanen brukes til kamper i sesongen (i snitt har vi hatt 12 kamper pr uke i inneværende sesong – dvs 3 pr kveld). Treningstilbudet vil da måtte foregå på det arealet som da ikke brukes til kamp. Dette er ikke forenelig med det aktivitetsnivået vi har i klubben i dag.

Fra styrets perspektiv ser vi at idretten blir en salderingspost;

 • Helhetlig planlegging av idrettsarealer på Åskollen har utgått da valg av konsept er gjort uten at det har vært noen dialog om dette.
 • Erstatningsarealer blir ikke tilbudt som forutsatt.
 • Treningstilbudet vårt innen fotball står i fare for å måtte legge ned fordi det ikke er areal igjen til dette.

Da tok vi et valg om en annen tilnærming enn å være lojale til kommunens prosess og «vente på tur». Dette prosjektet har kommet alt for langt uten å ta hensyn til største bruker av området som det skal bygges på og uten å levere på de vedtak som er gjort. Tilliten vi hadde til en god prosess i regi av kommunen er borte. Herifra og ut må vi kjempe for hver kvadratcentimeter grøntareal.

Vi ønsker en konstruktiv dialog! Vår tilnærming har fra dag 1 vært at det er mulig å bygge en ny, fin skole samtidig som idrettens behov blir ivaretatt. Om vi ikke hadde trodd på det, ville vi organisert fakkeltog mens diskusjonene om å bygge sentralt på Åskollen pågikk.

Vi har trodd på ny skole og ny hall ville bli et bydelsløft og at vi som klubb ikke skal være til hinder for det. Vi har trodd på at vi skal få en helhetlig plan for idrettsanlegget på Åskollen der 2 + 2 kunne bli mer enn 4. Vi har bedt om, etterlyst og ventet på en dialog om løsninger rundt dette.

Første treffpunkt ift løsninger; Møtet 7.9.21 ble det første treffpunktet vi er invitert til som handler om løsninger. Vi konstaterte da at det er gjort mye arbeid rundt dette uten at vi som klubb har vært med i diskusjonene slik at har bedt om gjennom hele prosessen. Vi så nå at våre behov ikke er ivaretatt godt nok og vi ble svært skuffet over at det å være lojal til prosessen ender med at man blir tilsidesatt. Vi har ut fra tilbakemeldingene og lovnader om at vår dialog skulle komme senere, ikke hatt formell grunn til å reagere tidligere. Men i dette møtet forstod vi at vi stod igjen på perrongen. Vi sendte våre innspill til forslagene som ble presentert og så at vi var nødt til å velge en annen tilnærming enn tidligere. Vi valgte media som kanal for å rope varsku om det vi opplever som en dårlig medvirkningsprosess og et helt annet sluttprodukt enn vi som bydel er forespeilet i prosessen.

God dialog med Arealplan; Vi har heldigvis i etterkant av møtet fått en god dialog med arealplan i Drammen Kommune som er ansvarlige for å lage reguleringsplanen for området. Vi har sendt våre innspill nok en gang, denne gangen i en litt tydeligere tone, og blitt møtt på en god måte. Vi har diskutert og Arealplan har vist forståelse for «idrettens behov» - men de er bundet av det politiske vedtaket 15.12.20. Det er likevel mulig at «idrettens behov» kan ivaretas i selve reguleringsplanen. Men det hjelper dessverre lite når selve byggeprosjektet fra Drammen Eiendom KF ikke ser seg i stand til å bygge det reguleringsplanen inneholder. Da blir reguleringsplanen et luftslott og vi står riktignok igjen med en skole, men uten reelt erstatningsareal til idrett og frilek. Dette er ikke greit!

Forslag til løsninger; Klubben har, med litt hjelp, fått engasjert en egen arealplanlegger og vi har tegnet ut noen alternativer vi mener vil løse problemene med idrettsareal (se vedlagte skisser). Denne dialogen kunne vi hatt med kommunen/ DEKF for lenge siden, hvis vi hadde vært invitert inn som forutsatt. Et av disse forslagene vi nå har lagt frem, er å speilvende skolebygget som nå er tegnet og trekke det litt lenger mot Nordby gård. Da kan kanskje dagens kunstgressbane spares og ca 10 MNOK frigjøres til å bygge kunstgressbane nr 2 (ref krav til erstatningsareal). En annen variant – hvis skolebyggets plassering er helt låst, vil være å snu banene opp mot Nordbyveien og legge tre 11’er baner ved siden av hverandre der. Det krever imidlertid at trærne på midten må felles og 2 helt nye kunstgressbaner må finansieres. Vi tenker derfor det forrige alternativet er bedre. Dette er egentlig små grep, som kan løse behovet for treningsareal. Våre forslag er sendt inn til Arealplan og vi håper disse blir hensyntatt i videre arbeid.

En mangelfull politisk orientering; I forrige uke orienterte rådmannen hovedutvalgene for hhv oppvekst og utdanning, og kultur, idrett og frivillighet. Styret fulgte orientering av det siste (som også finnes som opptak på kommunens hjemmesider). Orienteringen redegjør for prosessen så langt og forklarer også innholdet i reguleringsplanen der det tilsynelatende fremstår som om idretten er godt ivaretatt. (og reguleringsplanen vil sannsynligvis dekke behovene vi har spilt inn).

Det som glimret med sitt fravær i den redegjørelsen, er hva man har tenkt å bygge – og hva man ikke har tenkt å bygge. Kjernen til hvorfor vi som klubb nå har reagert – prosjektet som ble presentert 7.9 – er utelatt å gi politikerne detaljer om. De får dermed ikke samme informasjon som vi som deltok i nevnte møte fikk. Dermed fremstår hele vårt varsku til prosessen som litt underlig for utenforstående.

Politisk hukommelse; Enkelte politikere mener man har gjort en god jobb innenfor rammene som er satt. Det man da glemmer helt, er hvilke forutsetninger som har ligget til grunn for de vedtak som er gjort frem til nå. Forutsetningene om helhetlig plan for idrettsanleggene på Åskollen og helhetlig stedsutvikling synes nå å være uten betydning. Men faktum er jo at hvis ikke disse elementene var tatt inn i tidligere saker – og dermed ligger til grunn for å bygge skole i utgangspunktet – så ville ikke saken ha kommet dit den er i dag. Politisk hukommelse strekker seg kanskje bare fra møte til møte? Det er i så fall en stor demokratisk svakhet og gjør jo sitt til at tilliten til politikere ikke er all verden. Så vet vi også at det heldigvis finnes politikere som husker lengre og vi setter vår lit til disse fremover.

En merkelig form for dialog; I rådmannens orientering ble det nevnt at vi hadde gått til media – som om det var en helt håpløs ting å gjøre. Det ble også sagt at noen alltid gjør det - «alle blir uansett ikke helt fornøyd i slike saker». Det rådmannen bør spørre seg om er jo hvorfor dette skjer. Glassverket IF har sendt innspill etter 7.9 både til Arealplan (ift reguleringsplanen) og til Drammen Eiendom KF (ift byggeprosjektet) da begge parter var representert på møtet 7.9 og la frem hver sine ting. Arealplan har kommet oss i møte på en forbilledlig måte og vi har fått til dialog og forståelse. Drammen Eiendom KF har svart med en svært uklar e-post, ikke kommet tilbake på vår forespørsel om et møte og i orienteringen får vi høre at innspillene svares ut i saken som fremmes politisk i slutten av november. Hva slags dialog med brukere legger det til rette for? Ingen!

Det er tydeligvis svært langt fra kontorene til Drammen Eiendom og ut til grøntområdene på Åskollen. Kanskje burde man ta seg turen ut for å snakke med de som skal leve med beslutningene som tas sentralt, i all fremtid. Kanskje kan dialog på et tidlig tidspunkt føre til bedre løsninger enn man selv klarer å finne – spesielt hvis man ikke har kjennskap til området og samtidig slipper å forholde seg til 60 sider med medvirkningsinnspill. Kanskje kunne vi faktisk klart å lage et «Konsept» som både løser kommunens behov for barnehager og skoler samtidig som vi som bor på Åskollen kunne fått en løsning vi synes er god.

Å kutte ut idretten er ikke et alternativ! Rådmannen var tydelig på at det ikke er penger til å bygge alt idretten ønsker seg (uten at han nå gikk i detalj slik det ble gjort på møtet 7.9). Vi oppfatter ikke dette som «ønsker» - vi oppfatter det som lovpålagt erstatningsareal for det arealet man har bestemt at skal brukes til skole. En lovfestet rett til erstatningsareal til barn og unge er ikke valgfri.

Vi mener at vi har vært løsningsorienterte ift de kvadratmeterne som er tilgjengelig – og da å bli avspist med en og en halv bane, er helt uakseptabelt. Idretten som salderingspost er ikke aktuelt – spesielt ikke når det ligger inne som en tydelig bestilling i det politiske oppdraget.

Vi ønsker fortsatt - mest av alt - å komme i dialog om de gode løsningene slik at vi både får på plass ny skole uten forsinkelser, men også kan ivareta idrett og friareal på en best mulig måte. Vi tror dette er mulig, men det krever at vi snakker sammen. Vi stiller når som helst og hvor som helst til dialog om dette fordi konsekvensene av dette prosjektet vil prege bydelen vår og tilbudet vi kan gi som klubb, i all fremtid.