Sakliste er som følger:

1)      Godkjenne de stemmeberettigete.

2)      Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3)      Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

5)      Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. 

8)      Vedta idrettslagets budsjett.

9)      Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10)  Foreta følgende valg:

a)      Leder og nestleder

b)      7 styremedlem og 1 varamedlem

c)      Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

e)      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

f)       Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Vedlagt ligger følgende saksdokumenter:

-          Ad pkt 5) Regnskap i revidert stand

-          Ad pkt 5) Revisors revisjonsberetning

-          Ad pkt 8) Revidert budsjett

-          Ad pkt 9) Revidert organisasjonsplan

Ad pkt 10) vil valgkomiteens innstilling bli oversendt så snart den er klar, senest blir den delt ut ved møtets start.

I etterkant av det fortsettende årsmøtet vil det bli avholdt et ekstraordinært årsmøte hvor følgende skal behandles:

1) Godkjenne de stemmeberettigete.

2) Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3) Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4) Behandle sak Medlemskontingent for medlemmer med verv i klubben.

Vi håper på like godt oppmøte som ved årsmøtet 30.mars.

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Glassverket Idrettsforening