Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. Link til møtet gjøres tilgjengelig på hjemmesiden før 15. april.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg ved å sende mail til post@glassverketif.no innen 14. april. Link til møtet distribueres internt via Spond. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 31. mars til post@glassverketif.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden Glassverketif.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Glassverket IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Glassverket IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Glassverkets IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Louise Pedersen kontaktes på louise.pedersen@glassverketif.no

 

Vedtektenes §16 beskriver årsmøtes oppgaver slik: 

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
  a) Styre med leder, nestleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem.
  b) Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
  c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har  representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
  e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 1. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret