Planlegge for åpning av IFO; Gitt at det åpnes for fritidsordninger ifm at 1.-4. trinn på skolene starter opp igjen, vil vi fra mandag 20.4 jobbe med å konkretisere hvordan IFO kan fungere innenfor de føringene som nå kommer for fritidsordninger. Vi søker samarbeid med skolen for å etablere felles retningslinjer og praksis på AKS og IFO, og tar sikte på å åpne IFO 27.april. Sannsynligvis vil det bli et begrenset tilbud da det er strenge krav til smitteverntiltak og voksendekning som må overholdes. Nærmere informasjon om hvordan tilbudet og rutinene blir, kommer direkte til de som bruker IFO, medio neste uke.
 
Utredning av organisert trening; Føringene fra myndighetene er at smittespredningen må begrenses mest mulig og at organisert trening ikke er lov. Likevel er det åpnet for å gjøre unntak forutsatt at visse restriksjoner overholdes. Det hviler et stort etisk, juridisk og strafferettslig ansvar på styret og den enkelte trener for å sikre at et slikt eventuelt treningstilbud praktiseres i henhold til de regler som finnes og ikke går på tvers av målet om å begrense smittespredningen.
 
Organisert trening/ begrenset sosialisering innenfor regelverket, kan være et positivt innslag for barn og unge i den tiden vi er inne i. Styret ønsker derfor å utrede mulighetene for organisert trening. Vi etablerer en arbeidsgruppe som kan konkretisere et treningskonsept for hhv fotball-, håndball- og barneidrett. Denne arbeidsgruppen skal utarbeide rammer for- og konkrete forslag til treninger som oppfyller føringene fra FHI, NIF og de respektive særforbund. Konseptene skal forelegges styret for godkjenning før de eventuelt kan tas i bruk – og vi gir ingen garanti for at disse blir godkjent. Hvis styret (i samråd med Drammen Kommune) kommer frem til at foreslåtte konsepter kan brukes, så må hvert lag og de respektive trenerne som ønsker å starte trening, skriftlig forplikte seg til å etterleve disse rammene – ikke bare ift gjennomføring av trening, men også ift treningstid, smittevern, rapportering, tilsynsordning og de andre kravene som er stilt fra sentrale myndigheter, NIF og særforbund.
Inntil disse rammene eventuelt blir godkjent av styret, er det naturligvis fortsatt ikke mulig å organisere trening i klubben.
 
Økonomi; Vi er i rute med å søke om kompensasjon for bortfall av inntekter og jobber med å se på hvilke andre muligheter for dugnader/ sponsorer som kan erstatte tapet. Det er også slik at fakturering av medlemskontingent og aktivitets-kontingent går som normalt, selv om aktiviteten er midlertidig stoppet.
Årsaken til det er både at vi har kostnader knyttet til seriespill som fortsatt løper og at vi håper på at aktiviteten kan starte om ikke så lenge.
Hvis klubben av en eller annen merkelig grunn skulle ende opp med å gå i overskudd i 2020, så er det årsmøtet og ikke styret som kan vedta hvordan det skal disponeres og om tilbakebetaling av innbetalt kontingent skal gjennomføres.
Dere kan lese mer om dette på NIF sine temasider om Corona-viruset.
 
Dette er en krevende tid og vi oppfordrer alle til å fortsette å følge de føringer som gjelder. Vi vet at det er alvorlige smittetilfeller i vårt nærmiljø og våre tanker går til alle som er direkte berørt av pandemien, både som pasienter, pårørende og alle som yter en innsats for å bekjempe dette.
Ta vare på hverandre.
 
Mvh Styret