Styret er av den oppfatning at følgende tre kriterier, må være innfridd for at det skal være aktuelt å be om å få lisensen tilbake:
  • Topphåndballen skal skilles ut i en egen juridisk enhet. Dette er både for å sikre at bredde-delen av klubben ikke rammes økonomisk hvis topphåndballen får utfordringer, men også for å gi topphåndballen nødvendig handlingsrom til å ivareta egne behov. Modellen fra NHF støtter opp om en slik deling gjennom bruk av «Allianseidrettslag».

  • Det må etableres en arbeidsgruppe (fremtidig styre) med nødvendig kapasitet og kompetanse til å jobbe med og sikre topphåndballen, innen 1.9.2020. Dette for at det skal være mulig å jobbe frem en nødvendig driftsmodell for topphåndballen innen årsmøtet 2021. Styret er åpne for at personer utenfor dagens klubb kan gis slikt ansvar.

  • Det må fremlegges en bærekraftig økonomimodell på årsmøtet i 2021. En bærekraftig økonomimodell er en forutsetning for å kunne ta tilbake lisensen for topphåndball. Modellen kan ikke basere seg på sponsorinntekter som eneste inntektskilde og det må ligge forpliktende avtaler til grunn for det forslaget som fremmes på årsmøtet i 2021.
Styret ser det som nødvendig at det etableres en arbeidsgruppe (ref pkt 2 over) innen 1.9.2020 slik at denne kan jobbe frem både økonomimodell og nødvendige avtaler innen årsmøtet i 2021. Vi oppfordrer personer som ønsker å bidra inn i dette arbeidet til å ta kontakt med styret så raskt som mulig. Send en e-post til styreleder frode.steen@glassverketif.no.
Dersom det på årsmøtet i 2021 ikke foreligger en bærekraftig og forpliktende økonomimodell for topphåndballen, vil styret be Reistad IL om å overta lisensen på permanent basis.