Organisasjonsplanen er klubbens overordnede styringsdokument ved siden av
klubbens vedtekter. Organisasjonsplanen skal – ihht vedtektene – godkjennes av årsmøtet.
Organisasjonsplanen skal beskrive de overordnede føringene årsmøtet har vedtatt og som klubben
skal operere innenfor, og er å anse som et «oppdragsdokument» fra årsmøtet til styret.

Klubbes organisering er som følger:

 

Styret

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet ihht vedtektene. Mellom årsmøtene skal klubben ha et styre.
Gitt at klubben er ett rettssubjekt er det kun ett styre. Øvrige enheter er å betrakte som utvalg eller
grupper underlagt styret. Styret er organisert som følger:

Styret skal fordele arbeidsoppgaver og ansvarsområder mellom styremedlemmene.

Nedenfor følger
overordnet beskrivelse av de ulike rollene.


Styreleder har det overordnede ansvaret for klubbens drift og skal følge opp økonomien spesielt tett,
herunder ha dialogen med kontrollkomite og ekstern revisor.
Styreleder har ansvar for å kalle inn til og gjennomføre styremøter, og har ansvaret for at det blir
avholdt årsmøte innenfor lovens frist.


Nestleder er styreleders stedfortreder ved behov og skal være like godt oppdatert som styreleder på
klubbens driftssituasjon. Nestleder skal i tillegg ha det overordnede ansvaret for å bidra til en målrettet,
tydelig og åpen kommunikasjon i klubben både internt med medlemmene, og eksternt med samfunnet
og andre relevante aktører.

Styremedlemmene er ansvarlig for arbeidsutvalgene. De kan selv tiltre som gruppeleder, eller de kan foreslår en annen person som gruppeleder. Styret skal godkjenne
valg av gruppeledere etter forslag fra styremedlemmene.
Dersom en annen person enn styremedlemmene tiltrer som gruppeledere er styremedlemmene
ansvarlig for å følge opp gruppeledere, og det er styremedlemmene som skal rapportere status til
styret på vegne av gruppen de har ansvaret for.


Varamedlem skal delta på styremøter med stemmerett når noen av de øvrige styremedlemmene er
forhindret i å møte. Varaen skal være oppdatert på det som foregår i styret, og har derfor adgang til å
delta på alle styremøter å si sin mening. Varaen kan påta seg ulike oppgaver og ha ansvar for disse.