Organisasjonsplanen er klubbens overordnede styringsdokument ved siden av
klubbens vedtekter. Organisasjonsplanen skal – ihht vedtektene – godkjennes av årsmøtet.
Organisasjonsplanen skal beskrive de overordnede føringene årsmøtet har vedtatt og som klubben
skal operere innenfor, og er å anse som et «oppdragsdokument» fra årsmøtet til styret.

Klubbes organisering er som følger:

Styret

Generalforsamlingen er klubbens høyeste myndighet ihht vedtektene. Mellom årsmøtene skal klubben ha et styre.
Gitt at klubben er ett rettssubjekt er det kun ett styre. Øvrige enheter er å betrakte som utvalg eller
grupper underlagt styret. Styret er organisert som følger:

Styreleder har det overordnede ansvaret for klubbens drift.

Nestleder er dennes stedfortreder ved behov og skal være like godt oppdatert som styreleder på klubbens driftssituasjon. Nestleder skal i tillegg følge opp økonomien spesielt tett og ha dialogen med kontrollkomite og ekstern revisor.

Sportssjef har det overordnede idrettsfaglige ansvaret i klubben og vil også være den som er ansvarlig for barneidrett i klubben på tvers av alle grupper/ særidretter (ref NIF’s bestemmelser om barneidrettsansvarlig). Sportssjef har også ansvaret for sportslig utvalg og leder dette. 

Styremedlemmene for Idrettsskole, Fotball, Håndball, Topphåndball og Ski står ansvarlig for de
respektive gruppene de har ansvaret for. De kan selv velge om de selv tiltrer som Gruppeleder (se avsnitt om sær-idrettsgrupper) eller om de foreslår en annen person som gruppeleder for gruppen. Styret skal godkjenne valg av gruppeledere etter forslag fra styremedlemmene.

Dersom en annen person enn styremedlemmene tiltrer som gruppeledere er styremedlemmene ansvarlig for å følge opp gruppeledere og det er styremedlemmene som skal rapportere status til styret på vegne av gruppen de har ansvaret for.

Styremedlem med ansvar for klubbdrift skal følge opp administrasjonen og leder Driftsutvalget og skal sikre at nødvendige støttetjenester blir levert med god nok kvalitet og forutsigbarhet.