Krav om politiattest i idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

I Glassverket Idrettsforening blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Glassverket Idrettsforening som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Glassverket Idrettsforening fører oversikt over når politiattest er forevist. Dette gjøres i samråd med daglig leder i klubben.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Praktisk gjennomføring:

Den som plikter å fremlegge en politiattest til idrettslaget, skal selv sende søknaden til politiet. Dette kan gjøres elektronisk eller per alminnelig post. Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Dette skjemaet, som kan lastes ned nedenfor, skal vedlegges søknaden.

1: Søker må fylle ut bekreftelse på formål. Bekreftelse på formål

2: Søker leverer elektronisk søknad på politiet.no
Bekreftelsen fra Glassverket Idrettsforening skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

3: Politiet sender attesten til søker når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til Glassverket Idrettsforening.

4: Søker må også være medlem i Glassverket Idrettsforening. Registrere deg som medlem

5: Søker skal framvise sin politiattest til daglig leder når denne er mottatt i retur. Glassverket Idrettsforening skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Les mer om dette på Norges Idrettsforbund sin hjemmeside (ekstern lenke)

Her laster du ned søknadsskjema og finner all relevant info (ekstern lenke)

Ta kontakt med klubben ved øvrige spørsmål.

Med vennlig hilsen 
Louise Pedersen

Daglig leder

louise.pedersen@glassverketif.no